سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائرة‌ المعارف‌ اسلامی‌  
عضو هیأت‌ امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌  
عضو مشاوران‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای‌ عالی‌ حوزه‌  
عضویت‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌ با حکم‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ ‏ 
نمایندگی‌ دوره‌ سوم‌ از استان‌ تهران‌ ‏ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه‌ مسجد اعظم‌ ‏ 
سرپرست‌ ‏ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
هیأت‌ امنای‌ دائرة‌ المعارف‌ اسلامی‌ ‏ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ در راه‌ حق‌ ‏ 
عضو هیأت‌ مدیره‌  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم  
عضو شورای‌ عالی‌ حوزه‌ ‏ 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
حوزه علمیه قم 
مدیر حوزه‌ علمیه‌ قم‌ به مدت سه سال 
 
 
اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فقه و اصول 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
عقاید و تفسیر ‏ 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه‌، اصول‌ فقه‌ 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مکاسب‌، رسائل‌، کفایه‌ 
همکاری 
حوزه‌ علمیه‌ قم 
مدیریت‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌ 
عضویت‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌  
نمایندگی‌ در دوره‌ سوم‌ از استان‌ تهران‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه‌ مسجد اعظم‌  
سرپرست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ در راه‌ حق‌  
عضو هیأت‌ مدیره‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ ‏ 
عضو مشاوران‌ ‏ 
 
 
علمی پژوهشی